Salgs- og leveringsbetingelser for Merton A/S

 

1.0   Anvendelse
1.1   For enhver leverance fra sælger skal nedennævnte salgs- og leveringbetingelser være gældende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.
 
2.0   Tilbud
2.1   Tilbud fra sælger bortfalder efter 8 dage, hvis intet andet er angivet.
 
3.0   Kvantum
3.1   Medmindre andet er skriftligt aftalt, er det sælgerens leverandørs betingelser for under- og overleveringer, som er gældende.
 
4.0   Levering
4.1   Er der aftalt en leveringsklausul, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms med de ændringer, der måtte følge af disse salg- og leveringsbe-tingelser.
 
4.2   Er ingen leveringsklausul aftalt, skal levering anses for at ske "Ex Works".
 
5.0   Leveringstid og forsinkelse
5.1   Levering sker efter aftale med køber. Risikoen for varerne overgår til køberen, når sælgeren rettidigt stiller varerne til disposition for køberen på leveringsstedet.
5.2   De af sælger opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet af sælger. Hvis forsinkelse ved levering skyldes nogle omstændigheder, som i henhold til punkt 13 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
5.3   Sælgeren har intet ansvar for indirekte tab, som eventuel forsinkelse måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
5.4   Ved specialfremstillede produkter kan køberen ikke hæve handlen pga. forsinkelse uanset væsentlighed. Køberen kan i alle tilfælde kun hæve handlen, hvis dette kan ske uden tab for sælgeren.
 
6.0   Ansvar for mangler og reklamation
6.1   Køberen må straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug gennemgå det leverede for at sikre sig, at det er mangelfrit. Reklamationer over mangler skal fremsættes skriftligt over for sælger inden 8 dage efter levering, med mindre andet er aftalt skriftligt. Overholder køberen ikke denne frist, bortfalder adgangen til at gøre evt. mangelbe-føjelser gældende. Køberen skal omgående stoppe videre forarbejdning af varen, hvis mangler konstateres.
6.2   Det påhviler køberen at undersøge, om varen er egnet til sit anvendelsesformål, herunder den forarbejdning varen skal undergå. Køber er således forpligtet til at kontrollere for eksempel opmåling, kvantitet, og kvalitet.
6.3   Efter sælgers valg vil eventuelle mangler ved varerne blive afhjulpet, hvis varerne er uforarbejdede, eller sælgeren foretager omlevering. Foretages afhjælpning eller omlevering, er køber afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder afskåret fra at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen og kræve erstatning.
6.4   Sælgeren har intet ansvar for indirekte tab, som eventuelt mangelsansvar måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Udgifter til arbejdsløn samt udgifter i forbindelse med udskiftning af den reklamationsberettigede vare dækkes ikke.
6.5   Sælgerens erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab kan aldrig overstige et beløb, svarende til varens pris.
 
7.0   Betaling
7.1   Med mindre andet er aftalt, skal betaling erlægges 8 (otte) dage efter levering og afsendelse af faktura.
7.2   Evt. kasserabat beregnes ikke af moms og andre afgifter.
7.3   Undlader køber at modtage leverancen på den aftalte dag, skal betaling desuagtet erlægges, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.
7.4   Betaler køber ikke til aftalt tid, har sælger krav på morarente i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov, med mindre der konkret er aftalt en højere eller lavere rente.
 
8.0   Kursforbehold
8.1   Ved fakturering til køber er sælger berettiget til at regulere den del af varens pris samt transportomkostninger, som sælger skal betale i fremmed mønt, op eller ned efter kursen den dag, sælger afregner den fremmed mønt til indfrielse af sit køb. Sælger er berettiget til at foretage en tilsvarende regulering i tilfælde, hvor prisen er baseret på et nærmere angivet forhold til anden valuta.
 
9.0   Garanti
9.1   En eventuel garanti givet af sælgeren omfatter kun netop den garanti, som sælgers leverandør har afgivet for den pågældende vare. Specifikationer, instruktioner og anvisninger af enhver art samt oplysning om varens mål, vægt og egenskaber indført i kataloger, brochurer m.v. eller meddelt mundtligt er kun bindende, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Enhver bistand med teknisk vejledning er udelukkende en service, for hvilken der ikke kan gøres et erstatningsansvar gældende.
 
10.0   Forsikringspræmier, afgifter mv.
10.1   Priser, der inkluderer sø- og krigsforsikring, fragtrater, valutaafgifter, overførselsgebyrer, import- og eksportafgifter, told m.v. er beregnet på basis af de på datoen for købet gældende præmier, rater, afgifter m.v.
10.2   I forbindelse med faktureringen er sælger berettiget til at regulere købesummen for eventuelle ændringer i de under 10.1 nævnte udgifter samt merudgifter på grund af nye afgifter, deponeringsordninger og lignende, som er påløbet (trådt i kraft) efter købsaftalens indgåelse.
 
11.0   Ejendomsforbehold
11.1   Ejendomsretten til varerne forbliver hos sælgeren eller den, til hvem sælgeren har overdraget sin rettigheder, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Køberen er forpligtet til at holde varerne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand mv.
 
12.0   Produktansvar
12.1   Sælger påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelige lovregler. Sælger er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avancetab eller lignende.
12.2   Sælger påtager sig intet ansvar for skade på købers gods i forbindelse med købers erhvervsmæssige anvendelse eller lignende.
12.3   I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte have, herunder ved videresalg, er køber pligtig at skadesløsholde sælger for det ansvar, som denne derved måtte blive pålagt.
12.4   Ansvarsperioden er maksimalt 1 år. Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i sælgers produktansvarsforsikring.
12.5   Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælgeren i anledning af de solgte varer. Det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal dog altid afgøres i henhold til pkt. 14, hvis enighed mellem parterne ikke opnås.
 
13.0   Ansvarsfrihed (force majeure)
13.1   Sælger kan ikke drages til ansvar for tab som skyldes forhold, over hvilke sælger ikke er herre, og hvis indtræden sælger ikke ved aftalens indgåelse kunne eller burde have taget i betragtning herunder, - men ikke begrænset til – nedbrud af it-forbindelse, arbejdskonflikt samt underleverandørs forsinkelse eller dennes konkurs eller betalingsstandsning. Det samme gælder enhver anden omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, restriktioner på drivkraft samt mangel på transportmidler og almindelig vareknaphed, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse.
 
14.0   Tvister og lovvalg
14.1   Tvister mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole med Retten i Viborg som aftalt værneting. Tvisterne afgøres efter dansk ret.