Sälj- och leveransvillkor för Merton A/S

 

1.0   Tillämpningsområde
1.1   För varje leverans från säljare ska nedan nämnda sälj- och leveransvillkor gälla om inget annat skriftligen avtalats mellan parterna.
 
2.0   Erbjudanden
2.1   Erbjudanden från säljare blir ogiltiga efter 8 dagar om inget annat anges.
 
3.0   Mängd
3.1   Om inget annat avtalats är det säljarens leverantörs villkor för under- och överleveranser som gäller.
 
4.0   Leverans
4.1   Har en leveransklausul avtalats ska denna tolkas efter de vid avtalets ingående gällande Incoterms med de ändringar som kan uppstå på grund av dessa sälj- och leveransvillkor.
4.2   Har ingen leveransklausul avtalats ska leverans ske ”Ex Works”.
 
5.0   Leveranstid och försening
5.1   Leverans ska ske enligt avtal med köparen. Risken för varorna övergår på köparen då säljaren ställer varorna till köparens förfogande vid avtalad tidpunkt på avtalad leveransplats.
5.2   Leveranstiderna som säljaren har angett ska anses som ungefärliga, men endast fram till det att säljaren bekräftat den slutgiltiga leveranstiden. Om en försening av en leverans beror på omständigheter som enligt punkt 13 utgör en ansvarsfrihetsgrund eller beror på köparen förlängs leveranstiden i en omfattning som efter omständigheterna anses skälig.
5.3   Säljaren ansvarar inte för indirekta förluster som en eventuell försening kan förorsaka, som till exempel driftsförluster, förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förluster.
5.4   Har köparen specialbeställt en produkt kan köparen inte häva köpet p.g.a. försening oavsett orsak. Köparen kan alltid häva köpet om detta inte orsakar några förluster för säljaren.
 
6.0   Ansvar vid fel och reklamation
6.1   Köparen ska, så snart leveransen mottagits och innan varorna tas i bruk, undersöka leveranserna för att försäkra sig om att de är felfria. Reklamationer om fel ska framföras skriftligen till säljaren inom 8 dagar efter leverans om inget annat avtalats skriftligen. Påtalar köparen inga fel inom denna frist bortfaller möjligheten att göra eventuella reklamationer för fel. Konstaterar köparen fel på varan ska all bearbetning av varan stoppas omedelbart.
6.2   Det åligger köparen att undersöka om varan lämpar sig för det ändamål som varan ska bearbetas för. Köparen är således skyldig att kontrollera till exempel mått, mängd och kvalitet.
6.3   Säljaren bestämmer om eventuella fel ska avhjälpas, ifall varorna är obearbetade, eller om en omleverans ska ske. Vid avhjälpande eller omleverans får köparen inte åberopa andra påföljder som till exempel hävning av avtalet, krav på prisnedsättning eller skadeståndsersättning.
6.4   Säljaren ansvarar inte för indirekta förluster som t.ex. kan orsakas av att säljaren brister i sina skyldigheter som till exempel driftsförlust, förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förluster. Utgifter för arbetslön samt utgifter i samband med att den reklamerade varan byts ut täcks inte.
6.5   Säljarens ersättningsansvar för eventuella övriga förluster kan aldrig överstiga det belopp som motsvarar varans pris.
 
7.0   Betalning
7.1   Om inget annat avtalats ska betalning erläggas 8 (åtta) dagar efter leverans och efter att faktura har skickats.
7.2   Eventuell kassarabatt beräknas inte av moms och andra utgifter.
7.3   Underlåter köparen att mottaga leveransen på avtalad dag ska betalning trots detta erläggas som om leverans hade skett enligt avtal.
7.4   Betalar köparen inte inom avtalad tid har säljaren rätt att kräva dröjsmålsränta som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan om inte en högre eller lägre ränta uttryckligen avtalats.
 
8.0   Växelkursförbehåll
8.1   Vid fakturering till köpare är säljaren berättigad att justera den del av varans pris och transportkostnader som säljaren ska betala i utländsk valuta uppåt eller nedåt efter den växelkurs som gäller den dagen då säljaren justerar priset efter den utländska valutan tills köpet betalats. Säljaren är berättigad att göra en likadan justering vid de tillfällen då priset baseras på ett närmare angivet förhållande till annan valuta.
 
9.0   Garanti
9.1   En eventuell garanti som ges av säljaren omfattar endast exakt den garanti som säljarens leverantör har utfärdat för varan i fråga. Alla specifikationer, instruktioner och anvisningar samt upplysningar om varans mått, vikt och egenskaper som anges i kataloger, broschyrer etc. eller som meddelats muntligt är endast bindande när dessa uttryckligen anges i orderbekräftelsen. All teknisk vägledning är uteslutande en service för vilken inget ersättningsansvar kan göras gällande.
 
10.0   Försäkringspremier, avgifter etc.
10.1   Priser som inkluderar sjö- och krigsförsäkring, fraktavgifter, överföringsavgifter, import- och exportavgifter, tull etc. beräknas utifrån de premier, avgifter etc. som gäller för datumet.
10.2   Vid faktureringen är säljaren berättigad att justera köpsumman i samband med eventuella ändringar i utgifterna som nämns i 10.1 samt merkostnader på grund av nya avgifter, depositionsavtal och liknande om tillkommit (trätt i kraft) eller köpeavtalets ingående.
 
11.0   Äganderättsförbehåll
11.1   Säljaren eller den person som säljaren har överfört sina rättigheter på har äganderätten över varorna tills hela köpsumman med ränta, merkostnader etc. har betalats helt. Köparen är skyldig att försäkra varorna mot stöld, brand etc.
 
12.0   Produktansvar
12.1   Säljaren tar inget ansvar för skador på personer eller gods utöver det som lagen föreskriver. Säljaren ansvarar inte för indirekta skador, oavsiktliga skador, drifts- och inkomstförsluter eller liknande.
12.2   Säljaren åtar sig inget ansvar för skada på köparens gods i samband med köparens yrkesmässiga användning av varan eller liknande.
12.3   I den utsträckning som säljaren åläggs ansvar i samband med den användning av varan som köparen, bland annat vidareförsäljning, är köparen skyldig att friskriva säljaren för det ansvar som denne då åläggs.
12.4   Garantiperioden varar högst 1 år. Säljarens ansvar för produktskador kan aldrig överstiga summan i säljarens produktansvarsförsäkring.
12.5   Köparen är skyldig att delta vid den domstol som behandlar de skadeståndskrav mot säljaren på grund av de sålda varorna. Det inbördes förhållandet mellan säljare och köpare ska dock alltid avgöras enligt punkt 14 om enighet mellan parterna inte kan uppnås.
 
13.0   Ansvarsfriskrivning (force majeure)
13.1   Säljaren kan inte åläggas ansvar för förluster som orsakats av förhållanden som säljaren inte kan råda över och vars uppkomst säljaren vid avtalets ingående inte hade kunnat eller borde ha tagit i beaktande däribland - men inte begränsat till - kollaps av IT-förbindelse, arbetskonflikt samt underleverantörers förseningar eller dennas konkurs eller betalningsinställelse. Detsamma gäller vid alla omständigheter som parterna inte har kontroll över som till exempel brand, krig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, beslagtagning, valutarestriktioner, uppror, drivkraftsrestriktioner samt brist på transportmedel och allmän varubrist, strejk eller annan arbetsnedläggning.
 
14.0   Tvister och tillämplig rätt
14.1   Tvister mellan parterna avgörs vid de ordinarie domstolarna med Retten i Viborg som avtalad behörig domstol. Tvisterna avgörs i enlighet med dansk rätt.