Salgs- og leveringsbetingelser for Merton A/S

 

1.0   Anvendelse
1.1   For enhver leveranse fra selger skal nedenfornevnte salgs- og leveringsbetingelser være gjeldende, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.
 
2.0   Tilbud
2.1   Tilbud fra selger bortfaller etter 8 dager, hvis ikke annet er angitt.
 
3.0   Kvantum
3.1   Med mindre annet er skriftlig avtalt, er det selgerens leverandørs betingelser for under- og overleveringer som gjelder.
 
4.0   Levering
4.1   Er det avtalt en leveringsklausul, fortolkes denne i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende Incoterms med de endringer, som måtte følge av disse salgs- og leveringsbetingelser.
4.2   Er ingen leveringsklausul avtalt, skal levering anses å skje ”Ex Works”.
 
5.0   Leveringstid og forsinkelse
5.1   Levering skjer etter avtale med kjøper. Risikoen for varene overgår til kjøperen når selgeren rettidig stiller varene til disposisjon for kjøperen på leveringsstedet.
5.2   De av selger oppgitte leveringstider er kun omtrentlige, inntil endelig leveringstid er bekreftet av selger. Hvis forsinkelse ved levering skyldes omstendigheter som i henhold til punkt 13 utgjør en ansvarsfrihetsårsak eller skyldes kjøperens forhold, forlenges leveringstiden i det omfang det etter omstendighetene ansees rimelig.
5.3   Selgeren har intet ansvar for indirekte tap som eventuell forsinkelse måtte forårsake, herunder driftstap, tapt arbeidsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap.
5.4   For spesialproduserte produkter kan kjøperen ikke heve handelen pga. forsinkelse, uansett vesentlighet. Kjøperen kan i alle tilfeller kun heve handelen, hvis dette kan skje uten tap for selgeren.
 
6.0   Ansvar for mangler og reklamasjon
6.1   Kjøperen må straks ved mottakelsen, og før varene tas i bruk, gjennomgå leveransen for å sikre sig at den er fri for mangler. Reklamasjoner over mangler skal fremsettes skriftlig overfor selger innen 8 dager etter levering, med mindre annet er avtalt skriftlig. Overholder ikke kjøperen denne fristen, bortfaller adgangen til å gjøre evt. mangelkrav gjeldende. Kjøperen skal omgående stoppe videre forarbeiding av varen hvis mangler konstateres.
6.2   Det påhviler kjøperen å undersøke om varen er egnet til sitt bruksformål, herunder den forarbeiding varen skal gjennomgå. Kjøper er således forpliktet til å kontrollere for eksempel oppmåling, kvantitet, og kvalitet.
6.3   Efter selgers valg vil eventuelle mangler ved varene bli avhjulpet hvis varene er ikke forarbeidet, eller selgeren foretar omlevering. Foretas avhjelping eller omlevering, er kjøper avskåret fra å påberope seg andre mislighetskrav, herunder avskåret fra å heve avtalen, kreve avslag i kjøpesummen og kreve erstatning.
6.4   Selgeren har intet ansvar for indirekte tap som eventuelt mangelansvar måtte forårsake, herunder driftstap, tapt arbeidsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. Utgifter til arbeidslønn samt utgifter i forbindelse med utskiftning av den reklamasjonsberettigede varen dekkes ikke.
6.5   Selgerens erstatningsansvar for eventuelle øvrige tap kan aldri overstige et beløp svarende til varens pris.
 
7.0   Betaling
7.1   Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje 8 (åtte) dager etter levering og avsendelse av faktura.
7.2   Evt. kontantrabatt beregnes ikke av moms og andre avgifter.
7.3   Unnlater kjøper å motta leveransen på den avtalte dag, skal betaling uansett erlegges, som om levering hadde funnet sted i henhold til avtalen.
7.4   Hvis betaling ikke skjer til avtalt tid, har selger krav på morarente i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende rentelov, med mindre det konkret er avtalt en høyere eller lavere rente.
 
8.0   Kursforbehold
8.1   Ved fakturering til kjøper er selger berettiget til å regulere den del av varens pris samt transportomkostninger, som selger skal betale i fremmed valuta, opp eller ned etter kursen den dag selger avregner den fremmede valutaen til innfrielse av sitt kjøp. Selger er berettiget til å foreta en tilsvarende regulering i tilfelle hvor prisen er basert på et nærmere angitt forhold til annen valuta.
 
9.0   Garanti
9.1   En eventuell garanti gitt av selgeren omfatter kun nettopp den garanti som selgers leverandør har avgitt for den pågjeldende vare. Spesifikasjoner, instruksjoner og anvisninger av enhver art samt opplysning om varens mål, vekt og egenskaper angitt i kataloger, brosjyrer m.v. eller meddelt muntlig er kun bindende, når disse uttrykkelig er angitt i ordrebekreftelsen. Enhver bistand med teknisk veiledning er utelukkende en service, for hvilken det ikke kan gjøres et erstatningsansvar gjeldende.
 
10.0   Forsikringspremier, avgifter mv.
10.1   Priser som inkluderer sjø- og krigsforsikring, fraktrater, valutaavgifter, overføringsgebyrer, import- og eksportavgifter, toll m.v. er beregnet på basis av de på datoen for kjøpet gjeldende premier, rater, avgifter m.v.
10.2   I forbindelse med faktureringen er selger berettiget til å regulere kjøpesummen for eventuelle endringer i de under 10.1 nevnte utgifter samt merutgifter på grunn av nye avgifter, deponeringsordninger og lignende, som er påløpt (trådt i kraft) etter kjøpsavtalens inngåelse.
 
11.0   Eiendomsforbehold
11.1   Eiendomsretten til varene forblir hos selgeren eller den til hvem selgeren har overdratt sin rettigheter, inntil hele kjøpesummen med renter, omkostninger m.v. er fullt innbetalt. Kjøperen er forpliktet til å holde varene behørig forsikret mot tyveri, innbrudd, brann mv.
 
12.0   Produktansvar
12.1   Selger påtar sig intet ansvar for skader på person eller gods ut over det som følger av ufravikelige lovregler. Selger er uten ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avansetap eller lignende.
12.2   Selger påtar sig intet ansvar for skade på kjøpers gods i forbindelse med kjøpers ervervsmessige anvendelse eller lignende.
12.3   I det omfang selger måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den bruk som kjøper måtte ha, herunder ved videresalg, er kjøper pliktig å holde selger skadesløs for det ansvar som denne derved måtte bli pålagt.
12.4   Ansvarsperioden er maksimalt 1 år. Selgers ansvar for produktskader kan aldri overstige dekningssummen i selgers produktansvarsforsikring.
12.5   Kjøper er pliktig til å la seg saksøke ved samme domstol som behandler erstatningskrav mot selgeren i anledning av de solgte varer. Det innbyrdes forhold mellom selger og kjøper skal dog alltid avgjøres i henhold til pkt. 14, hvis enighet mellom partene ikke oppnås.
 
13.0   Ansvarsfrihet (force majeure)
13.1   Selger kan ikke trekkes til ansvar for tap som skyldes forhold som selger ikke er herre over, og hvis inntreden selger ikke ved avtalens inngåelse kunne eller burde ha tatt i betraktning herunder, men ikke begrenset til brudd på it-forbindelse, arbeidskonflikt samt underleverandørs forsinkelse eller dennes konkurs eller betalingsstopp. Det samme gjelder enhver anden omstendighet som partene ikke har kontroll over, så som brann, krig, mobilisering eller innkalling til militæret av tilsvarende omfang, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, restriksjoner på drivkraft samt mangel på transportmidler og vanlig vareknapphet, streik eller annen arbeidsnedleggelse.
 
14.0   Tvister og lovvalg
14.1   Tvister mellom partene avgjøres ved de ordinære domstolene med Retten i Viborg som avtalt verneting. Tvistene avgjøres etter dansk rett.